Koncepcja pracy przedszkola

3-LETNI PROGRAM ROZWOJU

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ĆMIELOWIE

NA LATA 2014/2017

Nazwa przedszkola : Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie

Adres : ul. Długa 164a 27-440 Ćmielów

Strategia rozwoju placówki

Nasza wizja

Czegośmy się dobrze nie nauczyli

w najwcześniejszych dziecięcych latach,

tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy”

S. Szuman

„Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko

z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasza misja

Przedszkole

Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodziną dziecka.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

I KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W ĆMIELOWIE

1.Rozwijanie uzdolnień i wspieranie aktywności dziecięcej

2.Promocja zdrowia i ekologia

3.Edukacja artystyczna:

 • sztuki plastyczne,
 • sztuki muzycznego
 • sztuki teartalne

4.Edukacja regionalna

5.Wykorzystanie nowoczesnych metod i środków edukacji

II SZCZEGÓŁOWE ZADANIA ORAZ SPODZIEWANE EFEKTY WYNIKAJĄCE Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

  1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

l.p Zadanie Wymaganie Spodziewane efekty Termin realizacji
1 Analizowanie i weryfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Przedszkole posiada zestaw programów wychowania przedszkolnego – dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci , opracowany zgodnie z przepisami prawa.

Oferta zajęć przedszkolnych spełnia oczekiwania dzieci i rodziców i wpływa na wszechstronny rozwój dzieci.

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017

Ewaluacja każdego roku w czerwcu.

2

Troska o wszechstronny rozwój dziecka:

 • obserwacje, diagnoza, opracowanie kierunków wspierania dziecka,
 • udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej: prowadzenie wspomagania, ćwiczeń wyrównawczych z dziećmi mającymi zdiagnozowane, indywidualne problemy,prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi zdolnymi
 • przekazywanie rodzicom informacji o postępach dzieci wg wymagań MEN o gotowości do podjęcia edukacji szkolnej 5 i 6 latków

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analizowanie i ocena organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Podnoszenie sprawności językowej dzieci poprzez udział w zajęciach z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.
3

Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poprawa wyników uczniów najsłabszych. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych dzieci. Sukcesywnie, od roku 2013 do 2017.
4

Ocena efektywności kształcenia

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Dzieci osiągają wysokie wyniki w dojrzałości szkolnej.

Odnotowuje się ciągły wzrost efektywności kształcenia.

W coraz większym stopniu eliminowane są trudności i niepowodzenia.

Dzieci osiągają sukcesy.

Przedszkole wprowadza zmiany sprzyjające podnoszeniu efektywności kształcenia

Po analizie śródrocznej i rocznej w każdym roku szkolnym.
5

Planowanie oraz prowadzenie zajęć i zabaw pobudzających aktywność dzieci w różnych sferach

Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką.

Dzieci są aktywne. Upowszechnienie aktywizujących metod nauczania.

Realizacja programu „Mały artysta”.” Kolorowy świat dziecka” oraz „Kubusiowi przyjaciele natury”

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.
6 Poszerzenie oferty programowej o treści edukacji europejskiej.

Dzieci są aktywne. Nawiązanie kontaktów z placówkami w Unii Europejskiej . Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.
7 Systematyczne i skuteczne podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. Respektowane są normy społeczne. Program wychowania przedszkolnego wspomaga rozwój postaw moralnych, społecznych i emocjonalnych.

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej, przedszkola są zbieżne z założonymi celami.

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.
8 Zmniejszenie przejawów agresji i przemocy w przedszkolu Respektowane są normy społeczne. Zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród dzieci.

Respektowanie norm społecznych.

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.
9 Ocena efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej. Monitorowanie realizacji zadań z programu wychowawczego i profilaktyki. Współpraca z instytucjami , organizacjami i innymi osobami (Policja, Straż Pożarna, lekarz) w celu efektywniejszego wdrażania obu programów. Respektowane są normy społeczne. Dzieci stosują powszechnie akceptowane normy postępowania.

Dzieci znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Dzieci znają i stosują zasady bezpieczeństwa.

Sukcesywnie, od roku 2014 do 2017.

2. PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU.

  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

  W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

  l.p Zadanie Wymaganie Spodziewane efekty Termin realizacji
  1 Modyfikacja misji przedszkola, wyraźne podkreślenie wypracowanych przez kadrę przedszkola koncepcji pracy przedszkola. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność priorytety i cele działania. Nauczyciele i rodzice uczestniczą w procesie planowania, tworzenia i modyfikowania programu rozwoju przedszkola. Misja i ogólne kierunki działania są wyraźnie określone.

  Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami

  Sukcesywnie, od roku 2013/2014

  2016/2017.

  2 Opracowanie i wdrożenie wewnątrzprzedszkolnego systemu zapewniania jakości. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny przedszkola sprzyja podwyższaniu jakości jego pracy.

  Organizacja nadzoru pedagogicznego ukierunkowana jest na podnoszenie jakości pracy przedszkola. Zadania i sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego są znane i akceptowane przez wszystkich nauczycieli.

  Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z wynikami nadzoru pedagogicznego, a wnioski z nadzoru wykorzystywane są do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

  Sukcesywnie, od roku

  2013/2014

  2016/2017.

  3 Dokonywanie corocznej analizy i weryfikacji przedszkolnych zestawów programów. Zachęcanie nauczycieli do tworzenia własnych programów dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Programy edukacyjne są tak wybrane lub skonstruowane, by zapewnić ciągły rozwój osiągnięć edukacyjnych dzieci i ich sukcesy. Sukcesywnie, od roku

  2013/2014

  2016/2017.

  4 Doskonalenie procesu kształcenia Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Organizacja procesu wczesnej edukacji sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów

  Organizacja procesu kształcenia sprzyja osiąganiu celów edukacyjnych

  Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły.

  Ciągłe monitorowanie i doskonalenie zmian.
  5 Systematyczne monitorowanie miesięcznych planów sporządzanych przez nauczycieli pod kątem realizacji wybranych programów, oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Organizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu zapewnia szansę rozwoju każdego dziecka, umożliwia pełną realizację zadań przedszkola oraz zmierza do osiągnięcia celów, i założeń programowych. Metody pracy z dziećmi są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie zmian.
  6 Opracowywanie i wdrażanie przez nauczycieli programów. Prowadzenie zajęć otwartych, rad szkoleniowych, warsztatów. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele opracowują i wdrażają własne programy zajęć pozalekcyjnych.

  Nauczyciele opracowują i wdrażają programy innowacyjne. Wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci : WDN, zajęcia otwarte, rady szkoleniowe.

  Sukcesywnie, od roku

  2013/2014

  2016/2017.

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

l.p Zadanie Wymaganie Spodziewane efekty Termin realizacji
1 Organizacja imprez i akcji promujących placówkę i środowisko. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organami samorządowymi oraz promocja osób znaczących dla środowiska. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Działania dyrektora i nauczycieli gwarantują integrację placówki ze środowiskiem lokalnym oraz służą jego promocji. Sukcesywnie, od

2013/2014

2016/2017.

2 Poprawa obiegu informacji w przedszkolu Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Nauczyciele i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

Stałe uaktualnianie strony internetowej przedszkola.

Uaktualnianie kącików poszczególnych grup.

Informacje na tablicy głównej.

Poczta elektroniczna przedszkola .

Artykuły i zdjęcia w prasie lokalnej.

Sukcesywnie, od

2013/2014

2016/2017.

3 Ocena systemu obiegu informacji Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Analiza skuteczności istniejącego systemu obiegu informacji pozwala na jego udoskonalenie.

System obiegu informacji w pełni zadowala uczniów, rodziców, nauczycieli i instytucje zewnętrzne.

Sukcesywnie, od

2013/2014

2016/2017.

4 Włączanie rodziców wychowanków w życie przedszkola. Ścisła współpraca nauczycielek z rodzicami w celu pozyskania ich pomocy i zainteresowania rodziców działalnością przedszkola. Rodzice są partnerami przedszkola. Większy wpływ rodziców na tworzenie planów i organizację przedszkola.

Organizacja wspólnie z rodzicami uroczystości dla dzieci oraz ich rodzin.

Organizowanie i współuczestniczenie w uroczystościach dla dzieci oraz ich rodzin w środowisku.

Sukcesywnie, od roku 2013/2014

2016/2017.

5 Diagnozowanie potrzeb rodziców. Rodzice są partnerami przedszkola. Dostosowanie godzin pracy przedszkola do aktualnych potrzeb rodziców.

Stała i systematyczna współpraca z MOPS w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych i opiekuńczych dzieci tego potrzebujących.

Sukcesywnie, od roku 2013/2014

2016/2017.

6 Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. Modyfikacja programów wychowawczego i profilaktycznego. Dostosowanie go do aktualnych potrzeb wychowawczych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie. Rodzice są partnerami przedszkola. W procesie wychowania uczestniczą rodzice dzieci, działania wychowawcze przedszkola są jednolite i spójne, sprzyjają wyposażeniu wychowanków w uniwersalne wartości. Sukcesywnie, od roku 2013/2014

2016/2017.

  4. ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM.

  Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

l.p Zadanie Wymaganie Spodziewane efekty Termin realizacji
1. Kontynuowanie i doskonalenie WDN Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych. Wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu. Sukcesywnie, od

roku 2014 do 2017.

2. Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli i przedszkola w zakresie doskonalenia. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem przedszkola oraz indywidualnymi potrzebami. Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie zawodowe jest przemyślane, zaplanowane, systematycznie i właściwie organizowane. Nauczyciele stosują nabytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy. Doskonalą metody i formy współpracy. Sukcesywnie, od

roku 2014 do 2017.

3. Opracowanie i wdrożenie wewnątrzprzedszkolnego systemu zapewniania jakości. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola sprzyja podwyższaniu jakości jego pracy. Zadania i sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego są znane i akceptowane przez wszystkich nauczycieli.

Dyrektor zapoznaje radę pedagogiczną z wynikami nadzoru pedagogicznego, a wnioski z nadzoru wykorzystywane są do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Sukcesywnie, od

roku 2014 do 2017.

4. Opracowanie programu rozwoju przedszkola na lata 2014/2017. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Program rozwoju uwzględnia wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

W określaniu kierunków rozwoju przedszkola uczestniczą nauczyciele i rodzice.

Program określa zadania we wszystkich obszarach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 maja 2013.

Sukcesywnie, od 2014.
5. Podejmowanie działań w celu właściwego zabezpieczenia i utrzymania budynku Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu nauczania, wychowania i opieki. Pomieszczenia i wyposażenie przedszkola zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych i możliwości osiągania wysokiej jakości pracy. Budynki i pomieszczenia są stale modernizowane. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie bazy
  III WSKAŻNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA – KRYTERIA SUKCESU:

  1.Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne

  2.Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

  3.Wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole

  4.Większy udział rodzicóww życiu przedszkolnym

  5.Zadowolenie rodziców z oferty przedszkolnej

  6.Zacieśnianie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

  7.Upowszechnianie wiedzy o działaniach przedszkola

  8.Wzrost motywacji i zadowolenia personelu przedszkola z dobrze spełnionego obowiązku

  9.Doskonalenie i modernizowanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktycznei multimedialne.

  IV MODEL ABSOLWENTA

  NASZ ABSOLWENT
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • wykazuje motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • jest aktywny i samodzielny
 • jest twórczy, otwarty i wrażliwy
 • zna zasady i normy współżycia społecznego
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”
 • umie wyrażać i kontrolować własne emocje
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny
 • respektuje prawa innych ludzi
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
  V ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

  Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka , a zwłaszcza rozwoju jego aktywności poznawczej i artystycznej.

  Szczegółowe cele i zadania przedszkola zawarte są w przyjmowanych na kolejny rok szkolny programach i planach pracy:

  1.PROGRAM Od przedszkolaka do pierwszaka. „”.AUTOR: Iwona Broda

  Wyd. WsiP

  2.PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA

  3.PROGRAM PROFILAKTYCZNY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W ĆMIELOWIE

  4.EDUKACJA REGIONALNA­ DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE

  5.PROGRAM NAUCZANIA ,, NAZYWANIE ŚWIATA­ ODMIENNA METODA NAUKI

  CZYTANIA”

  6.PROGRAM ADAPTACYJNY „BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”

  7.PROGRAMY ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 1. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „Mini Bingo”

 2. OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KATECHETYCZNY,

  ORAZ :

 3. Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 4. Mali plastycy
 5. Teatr jest w nas – zabawy teatralne8.PLANY I HARMONOGRAMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

  10.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

   Koncepcja Pracy Przedszkola jest analizowana i modyfikowana

   w odniesieniu do potrzeb dzieci , rodziców oraz nauczycieli.

Skip to content