Deklaracja DOSTĘPNOŚCI

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolecmielow.cba.pl

Data publikacji strony internetowej:2014-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31 .

Strona internetowa Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

•      część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

•      zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

•      brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

•      zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

•      mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowej:

•      możliwość powiększania liter na stronie,

•      kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem,

•      podświetlanie tła i linków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną:

  • organ prowadzący: Gmina Ćmielów
  • adres: ul. Ostrowiecka 40 ; 27-440 Ćmielów
  • e-mail:
  • tel. 15 86 12 080

skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie, ul. Długa 164 A

27 – 440 Ćmielów

Opis dostępności budynku:

1.Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla wózków, przy drzwiach jest także pochylnia dla wózków. Przy wejściu znajduje się przedsionek, po prawej stronie dzwonek.

2.Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne. Jedno od strony placu zabaw, drugie od zachodu – wejście techniczne do bloku żywieniowego.

3.Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

4.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5.Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. znajdują się gabinety: dyrektora, intendenta, pokój ćwiczeń indywidualnych, toaleta sale zajęć z toaletami Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

6.W budynku nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

7.Hol główny jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się.

8.Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

9.Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10.Na terenie przedszkola znajduje się parking dla samochodów osobowych.

11.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, a tym samym także do budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Skip to content