Klauzule RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY : 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy,
że:

1.       Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie ul. Długa 164a, 27-440 Ćmielów

2.      W Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Dariusz Padała, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć dzieci,
 a tak
że organizowanych przez przedszkole wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5.      Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).

6.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

Klauzula informacyjna – przesłanka przepis prawa : Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa przedszkole

Klauzula informacyjna – przesłanka zgody : Klauzula informacyjna -przesłanka zgoda przedszkole

Dodaj komentarz

Skip to content