Procedury w związku z pandemią obowiązujące od 1 września 2020

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 września 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali.
 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci / z wyłączeniem dzieci dojeżdżających/.
 8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 9. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu w postaci wyjść lub spacerów przy zachowaniem przepisów aktualnie rekomendowanych przez GIS.
 10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu
  lub dezynfekowany.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka.
 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.45.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka, gdzie zostaje odebrane przez pracownika przedszkola, który mierzy dziecku temperaturę. Opiekunka pomaga dziecku przy przebraniu i zaprowadza je do łazienki, gdzie po dokładnym umyciu rąk wchodzi do sali przedszkolnych.
 4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania w placówce rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
 5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel.
 6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
 9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.
 11. OBOWIĄZKI RODZICÓW:
 • Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.
 • Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
 • Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko –bez objawów chorobowych.
 • Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 • Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.
 • Rodzice zapewniają sobie rękawiczki w celu zasygnalizowania przez dzwonek przyjścia do placówki.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 • Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk ,wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 • Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. W przedsionku do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników
  w salach.
 5. Opiekunka dziecięca odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
 6. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników dyrektor przedszkola. (karta monitoringu)
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Korzystanie z wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:
 • stosowania środków ochrony osobistej /fartuchów, rękawiczek, przyłbic, maseczek/
 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a po zakończonej pracy gruntownej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz zmywalni
 • mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC
  lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
 • dbania o czystość magazynu spożywczego, a także higieniczny odbiór towarów od dostawców, którzy nie wchodzą na teren przedszkola
 1. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa.
  Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odwozi naczynia na zaplecze kuchenne.
 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Nie angażuje się  w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – Pokój ćwiczeń indywidualnych , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
 6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Za przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych odpowiada dyrektor przedszkola.
 6. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje dyrektor wraz z obsługą.
 7. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
Skip to content