Procedury Bezpieczeństwa

PROCEDURY ZWIĄZANE
Z BEZPIECZEŃSTWEM

W

SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU
W Ćmielowie

PROCEDURA I
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Podstawa prawna:

 1. Statut Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2020r. poz. 1604 ze zm.)
  Cel procedury
  Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu
  w przedszkolu.
  Zakres procedury:
  Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do
  momentu ich odbioru z przedszkola.
  Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
 3. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie,
  pozostawiają je pod opieką nauczyciela oraz odbierają w ustalonym czasie, są zobowiązani do
  znać system kar i nagród stosowanych w grupie dziecka.
 4. Nauczyciele: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych
  opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich
  ich działań.
 5. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w
  przedszkolu, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne
  korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i
  sprzętu w sali zabaw.
 6. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia
  bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
  Sposób prezentacji procedur:
 7. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 8. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
  we wrześniu każdego roku szkolnego.
 9. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 10. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na
  wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada
  rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zmiany wchodzą w życie z dniem …………………………………………
 4. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem …………………………….

Opis procedury:

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku
  narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 6:00 przez rodziców/ opiekunów prawnych
  bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko, zostawiają je pod opieką woźnej
  oddziałowej, która odprowadza je do sali zajęć. Analogicznie rodzice / opiekunowie prawni lub
  inne upoważnione osoby odbierają dziecko, które z sali zajęć do szatni odprowadza woźna.
 3. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola nie wcześniej niż od godziny 13:00.
 4. Od godziny 8:00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod
  opieką nauczycieli.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 6. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie dzieci zostaną
  odebrane przez rodziców.
 7. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy
  nauczyciel musi wyjść np. do telefonu, do toalety; grupą powinna zając się osoba z personelu
  pomocniczego (np. woźna). Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
  Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem tj. wyjścia dziecka do
  toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, nauczyciel powierza dziecko woźnej
  oddziałowej lub innemu nauczycielowi. Opiekę taką należy ograniczyć do minimum.
 9. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego
  uwagę czynnościami np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy)
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez
  powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko cały
  czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika
  przedszkola.
 11. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) opowiada za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i
  sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna
  skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na
  bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie
  ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw
  dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie
  wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z
  rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i
  nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna
  być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą
  być konsekwencje jego nieuwagi.
 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizację zajęcia, tok ćwiczeń
  ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać
  ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 17. Przy przemieszczaniu się grupy np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają
  się parami i w taki sposób się poruszają ( młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”).
 18. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest
  punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne
  jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać
  jego przyczynę.
 19. Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o
  wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 20. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika.
  Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w
  grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 21. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
  zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 22. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie
  przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

PROCEDURA II
PRZYPROWADZNIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIEGO.
Cel procedury:
Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola
i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich
osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Zakres procedury:
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola do
momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani powierzyć dziecko woźnej, która wprowadza
  dziecko do sali i przekazuje pod opiekę nauczyciela. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich
  upoważnione odbierają dziecko z przedszkola, które odprowadzane są do szatni przez woźną
  oddziałową.
 2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do
  momentu odebrania go przez rodziców.
 3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu
  wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
  Sposób prezentacji procedur:
 4. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 5. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
  we wrześniu każdego roku szkolnego.
 6. Udostępnienie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 7. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
  rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem ………………………………………
 4. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem ………………………….
  Opis procedury:
  I. Przyprowadzanie dzieci
 5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice /
  opiekunowie prawni.
 6. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 7. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
  pozostawionego przez rodziców / opiekunów prawnych na terenie przedszkola, lecz przed
  wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zabaw.
 8. Rodzice / opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola zdrowe
  dziecko. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać
  wyczerpujących informacji na ten temat.
 9. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono
  zdrowe.
 10. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji
  wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan
  podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 11. Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8:30 lub w dowolnym czasie po
  uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

II. Odbieranie dzieci:

 1. Odbiór dzieci z przedszkola możliwy jest wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby
  dorosłe przez nich upoważnione.
 2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice / opiekunowie prawni może nastąpić tylko w
  przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców /
  opiekunów prawnych.
 3. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą
  znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy
  wiekowej.
 4. Nauczyciel w razie najmniejszej wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych
  osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców / opiekunów
  prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 6. Gdy dziecko jest odbierane z ogrodu przedszkolnego, wymaga się od rodziców /
  opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.
 7. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w upoważnieniu,
  jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców / opiekunów
  prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 8. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica / opiekuna prawnego zgłaszaną
  telefonicznie.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim, poza upoważnionym przez
  rodziców rodzeństwem, zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
  drogowym – zezwala on dzieciom do lat siedmiu korzystać z drogi pod opieką osoby, która
  ma co najmniej 15 lat.
 10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie
  uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub
  opiekunów prawnych.
 11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą
  dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
 12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka obieranego przez
  upoważnioną przez nich osobę.
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być
  poświadczone orzeczeniem sądowym.
 14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się, czy
  dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
 15. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od
  nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie
  opiekę nad dziećmi.
 16. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są
  zobowiązane do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód
  osobisty i na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
 18. Rodzice / opiekunowie prawni są po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac
  zabaw.
 19. W przypadku pozostania rodzica / opiekuna prawnego na placu przedszkolnym po
  odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za
  bezpieczeństwo dziecka.
 20. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.
 21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni
  rodzice oraz nauczyciel.
 22. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili jego wejścia na salę zabaw aż do
  momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej.
 23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice informowani są o zasadach
  przyprowadzania i odbierania dzieci.

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko
osoby niemogącej sprawować opieki.

 1. Dzieci powinny być odbierane najpóźniej z przedszkola do godziny 16:30.
 2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka przedszkola (w godzinach pracy
  przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do
  telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu
  odebrania dziecka.
 3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest
  zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców dziecka lub osoby upoważnione do
  odbioru o zaistniałej sytuacji.
 4. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, telefon
  komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób
  upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce pół
  godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, który podejmuje
  decyzję o:
  4.a) Powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych
  prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
  4.b) Odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli jego rodzice / opiekunowie prawni
  lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji
  wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem
  alkoholu, środków odurzających itp.)
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez
  świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej. Całe
  zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane są z
  umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.

IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera
rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby
  zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje
  się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa
  wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
 2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu
  odizolowanie dziecka od rodzica / opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem
  alkoholu.
 3. Jeśli rodzice / opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy
  nieobecność rodziców przedłuża się (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), dyrektor
  placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych
  krokach.
 4. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka (sprawdzeniu, czy rodzice
  przebywają w domu) dyrektor może:
  4.a)Podjąć decyzję, że wychowawca ma odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są
  rodzice, to dziecko pozostaje pod opieką rodziców)
  4.b) Gdy nie ma rodziców w domu, wspólnie z policją podjąć decyzję o dalszym
  postępowaniu w danej sytuacji (np. zabraniu dziecka do pogotowia
  opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).
 5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic / opiekun prawny odbierający dziecko z
  przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może
  rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka i jeśli zachodzi taka konieczność,
  powiadomić o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania
  sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie zawiadomić sąd rodzinny.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia
  zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w
  niniejszych procedurach.
 8. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica / opiekuna prawnego w stanie
  nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek
  pomocy społecznej pomocy społecznej i wydział rodzinny sądu rejonowego.

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców
rozwiedzionych lub żyjących w separacji

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile
  postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania
  przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tymi
  postanowieniami.
 3. O każdej prośbie odebrania dziecka przez rodzica / opiekuna nieuprawnionego do odbioru
  nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica / opiekuna sprawującego opiekę
  nad dzieckiem.
 4. O sytuacji kryzysowej np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub
  dyrektor powiadamia policję.

PROCEDURA III
BEZPIECZEŃSTWO ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH
POZA TERENEM PRZEDSZKOLA.
Cel procedury:
Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw i korzystania ze
sprzętu w ogrodzie przedszkolnym oraz określenie norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych w
ogrodzie przedszkolnym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Zakres procedury:
Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas
spacerów i wycieczek poza teren placówki.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Nauczyciel: ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były zgodne z
  zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego.
 2. Personel pomocniczy przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć w zabawach dzieci w
  ogrodzie przedszkolnym i ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas
  organizowanych spacerów i wycieczek.
 3. Konserwator: ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie
  przedszkolnym sprawdzić jego stan oraz sprawność urządzeń ogrodowych, by upewnić się, ze nie
  stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość
  odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników
  przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie spacerów i
  wycieczek.
  Sposób prezentacji procedur:
 5. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 6. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
  we wrześniu każdego roku szkolnego.
 7. Udostępnienie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 8. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
  Tryb dokonywania zmian w procedurze:
 9. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
  rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 10. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 11. Zasady wchodzą w życie z dniem ………………………………………
 12. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem ………………………….
  Opis procedury:
 13. Podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego od pierwszych dni września uczy się je
  korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady
  korzystania z tego sprzętu.
 14. Codziennie rano konserwator ma obowiązek sprawdzić czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie
  stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość
  odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.
 15. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym
  miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i
  przebywać w miejscach największych zgromadzeń.
 16. Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu
  kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel
  powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są
  obecne.
 17. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy gdy rodzic dotarł do
  miejsca pobytu grupy.
 18. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
  a) Wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego.
  b) Przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego
  użytkowania ogrodu przedszkolnego, umieszczonymi na drzwiach wejściowych do
  ogrodu.
  c) Jest zobowiązany sprawdzić liczbę dzieci przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego i
  przed powrotem do sali.
 19. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel:
  a) Odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek.
  b) Zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci.
  c) Idzie zawsze od strony ulicy.
  d) Dostosowuje trasę do możliwości dzieci.
  e) Stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i
  po powrocie ze spaceru.
 20. W przypadku organizowania wycieczki dyrektor przedszkola powołuje spośród nauczycieli
  kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
  a) Zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód rodziców na
  udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania
  zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce (informacje lub oświadczenia
  rodziców / opiekunów prawnych).
  b) Sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników i opiekunów oraz umieścić te
  informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej 5
  dni przed planowaną wycieczką.
  c) Zapoznać opiekunów grup oraz rodziców z prawnym programem i regulaminem
  wycieczki.
  d) Powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci.
  e) Dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i
  zainteresowań dzieci.
  f) Zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy.
  g) Czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki, a w razie potrzeby dyscyplinować
  uczestników.

h) W chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosi pełną
odpowiedzialność za podjęte działania.
i) Bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających
warunków atmosferycznych.
j) Nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej
bezpieczeństwu zdrowia i życia.

 1. Za organizację i przebieg wycieczki są odpowiedzialni także opiekunowie grup, których
  obowiązkiem jest:
  a) Znać program i regulamin wycieczki i przestrzegać ich oraz stosować się do poleceń
  kierownika wycieczki.
  b) Stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem w
  dogodnych momentach trwania wycieczki oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż
  po powrocie do przedszkola.
  c) Dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc.
  d) Przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni i wysiada pierwszy.
  e) Zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania na przyjazd i
  przejazdu,
  f) Przestrzegać obowiązku, by dzieci wysiadały tylko na parkingach.
  g) Zabezpieczać wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.

PROCEDURA IV
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO
PRZEWLEKLE CHORE.

Cel procedury:
Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego
pobytu w przedszkolu.
Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby
monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci.
Uczestnicy postępowania – zakres obowiązków:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni):
  a) Przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów.
  b) W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola w ustalonych
  przez procedurę trybie.
  c) Upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola.
  d) Podają prawidłowy i aktualny telefon.
 2. Nauczyciele:
  a) Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
  b) Stosują się do obowiązujących procedur.
  c) Informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka.
  d) Powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka.

e) Dokumentują powiadomienie rodzica w ewidencji wcześniejszych odbiorów dziecka z
przedszkola.
f) Prowadzą działania prozdrowotne.

 1. Dyrektor:
  a) Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w
  tym ochronę zdrowia dzieci.
  b) Podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki
  zdrowotnej dla dzieci.
  Sposób prezentacji procedur:
 2. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
  we wrześniu każdego roku szkolnego.
 4. Udostępnienie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 5. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
  Tryb dokonywania zmian w procedurze:
 6. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
  rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 7. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 8. Zasady wchodzą w życie z dniem ………………………………………
 9. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem ………………………….
  Opis procedury:
 10. Leki w przedszkolu mogą być podawane jedynie w szczególnych przypadkach, po to, aby
  umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 11. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu
  postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 12. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy:
  a) Zobowiązać rodziców/ opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia
  lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki
  oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania.
  b) Wymagać od rodziców / opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru
  we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu
  na astmę.
  c) Powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz
  upoważnienie rodziców / opiekunów prawnych.
  d) Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ opiekunów prawnych
  wyznaczyć spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z
  których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez
  zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz
  dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane
  potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne
  podpisy pod sporządzonym rejestrem.

PROCEDURA V
POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA, GDY NA TERENIE
PLACÓWKI ZDARZYŁ SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK.
Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 ze zm.)
  Cel procedury:
  Zapobieganie wypadkom dziecięcym w placówce przedszkolnej oraz określanie obowiązków i zadań
  personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.
  Zakres procedury:

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru na dziećmi oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji
wystąpienia wypadku na terenie przedszkola
Uczestnicy postępowania – zakres obowiązków:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 2. Nauczyciel: zapobiega wypadkom poprzez ustalenie norm bezpiecznego zachowania się dzieci
  podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie
  konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udziela
  poszkodowanemu pierwszej pomocy, informuje o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców
  poszkodowanego dziecka.
 3. Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo
  wypadkowi, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego
  terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych
  we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
  rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zmiany wchodzą w życie z dniem …………………………………………
 4. Wprowadza się zmiany w treść zasad z dniem …………………………….

Opis procedury:

I. Zapobieganie wypadkom.
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, do których
dochodzi w różnych miejscach pobytu dzieci, także w przedszkolu. Zadaniem dorosłych jest więc
wyrabianie u dzieci określonych umiejętności i sprawności. Wiek przedszkolny to najbardziej
właściwy okres do zdobywania umiejętności i przyzwyczajeń, kształtowania nawyków i postaw.
II. Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia norm bezpiecznego zachowania się dzieci
  podczas ich pobytu w przedszkolu, omawiania zasad bezpieczeństwa oraz aktualizowania
  przepisów poprzez:

1.a) Przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i
wyświetlanie filmów edukacyjnych.
1.b) Uczenie dzieci przewidywania zagrożeń.
1.c) Ocenianie zachowań zagrażających zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych.
1.d) Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy
quizów.

1.e) Przedstawienie skutków niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy
wyświetlaniu filmów.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpieczeństwa poprzez
  rozmowy z zaproszonymi gośćmi: policjantami, lekarzami, strażakami.
 2. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowiu i stylu życia.
 3. Nauczyciel ponadto ma obowiązek:
  4.a) Otoczyć wszystkie dzieci ciągła opieką i zapewnić im nadzór
  4.b) Przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich.
  4.c) Tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka.
  4.d) Opracowywać i wdrażać programy profilaktyczne.
  4.e) Opracować regulaminy pomieszczeń przedszkolnych i ogródka
  przedszkolnego.
  4.f) Unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.
 4. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich
  pracowników, a w szczególności:
  5.a)Pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu
  5.b)Umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji.
  5.c)Dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek, sprzętu
  gaśniczego.
  5.d)Zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię
  dróg, dba o zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych i
  nagrzewających się elementów systemu grzewczego,
  5.e)Dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.

III. Postępowanie w razie wypadku

 1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego lub
  śmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o
  wypadku podejmuje następujące działania:
  1.a)Dokonuje ogólnej oceny sytuacji tj. sprawdza ilu jest poszkodowanych, jaki jest
  stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo takie jak np. wybuch gazu,
  pożar itp.
  1.b) Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
  1.c)Sprowadza fachową pomoc medyczną.
  1.d) W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
  1.e)Informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służy bezpieczeństwa i
  higieny pracy.
  1.f) Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie
  dla ich bezpieczeństwa.
  1.g) Nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce
  wypadku tak, aby wykluczać dostęp osób niepowołanych.
  1.h) Racjonalnie przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem.
  1.i) Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach
  dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły.
  1.j) Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 2. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
  2.a)Rodziców (opiekunów) poszkodowanego.
  2.b) Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2.c)Organ prowadzący przedszkole.
  2.d) Radę rodziców.
  2.e)Społecznego inspektora pracy.
 3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:
  3.a)Prokuratora.
  3.b) Kuratora oświaty.
 4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie
  Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 5. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
  IV. Postępowanie powypadkowe.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor przedszkola jest
  obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie
  postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku. Przed
  rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego
  pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
  niepowołanych.
 7. Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:
  2.a) Przeprowadza postępowanie powypadkowe
  2.b) Sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy
 8. W skład zespołu wchodzi:
  3.a) Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  3.b) Społeczny inspektor pracy
  3.c) Jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób dyrektor
  powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkolnego w zakresie
  bezpieczeństwa i higieny pracy
  3.d) Jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby
  bezpieczeństwa i higieny pracy, ani społeczny inspektor pracy do zespołu wchodzą
  dyrektor oraz pracownik przedszkolny przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i
  higieny pracy.
  3.e) W pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego,
  kuratora oświaty lub rady rodziców.
 9. Przewodniczącym zespołu jest:
  4.a) Pracownik służby BHP,
  4.b) Jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego
  inspektora pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza
  dyrektor.
 10. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek
  zespołu niezgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie
  odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 11. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o
  przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

V. Zadania zespołu powypadkowego.

 1. Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogą mieć wpływ na powstanie wypadku.
 2. Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.
 3. Zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich
  specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia
  pokarmowego).
 4. Sporządzić protokół powypadkowy.
  VI. Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego.
 5. Kierować pracą komisji powypadkowej.
 6. Zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.
 7. Powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach
  w toku postępowania powypadkowego.
 8. Dopilnować poprawności sporządzonej dokumentacji powypadkowej.
 9. Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zadań odrębnych i zamieszczenie ich w
  protokole powypadkowym.
 10. Dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie
  później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).
 11. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego
  zobowiązanych, także dyrektora przedszkola.
 12. Dopilnować aby z protokołem zostali zapoznani rodzice / opiekunowie prawni
  poszkodowanego dziecka.
 13. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego
  organom.

VII. Protokół powypadkowy.

 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego
  zaznajamia się rodziców / opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.
 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. Protokół
  powypadkowy doręcza się:
  2.a)Osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania
  powypadkowego,
  2.b) Organowi prowadzącemu na jego wniosek,
  2.c)Kuratorowi oświaty na jego wniosek.
 3. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
 4. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:
  4.a)Mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania
  powypadkowego,

4.b)Składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu,
4.c) Składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
4.d)Rozpatruje organ prowadzący,
4.e) Mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych
niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności i istotnych ustaleń protokołu z
zebranym materiałem dowodowym.

 1. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:
  5.a) Zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie
  określonych czynności dowodowych.
  5.b)Wyznaczy nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania

powypadkowego.

VIII. Obowiązki dyrektora.

 1. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.
 2. Powiadomić o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza
  jego terenem:
  2.a) Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2.b) Społecznego inspektora pracy,
  2.c) Rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach ciężkich –
  poinformowanie, że zostało wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami; przy
  wypadkach lekkich – ustalenie z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz
  wcześniejszego przyjścia rodzica do przedszkola.
  2.d) Organ prowadzący
  2.e) Radę rodziców,
  2.f) Właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub
  zbiorowy
  2.g) Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeżeli jest podejrzenie
  zatrucia.
 3. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób
  niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 4. Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania
  osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
 5. Powołać zespół powypadkowy.
 6. Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.
 7. Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.
 8. Sporządzić dokumentację powypadkową.
 9. Podpisać protokół powypadkowy.
 10. Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców / opiekunów prawnych
  poszkodowanego dziecka.
 11. Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom .
 12. Omówić z pracownikami przedszkola przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania
  zapobiegawcze
 13. Wpisać wypadek do rejestru wypadków.

Należy pamiętać, że wszystkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. Jeśli nie będą
wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przybyłego do przedszkola
lekarza, jedyne co może zrobić dyrektor przedszkola, to zastosować argumentację i perswazję słowną.

Skip to content