Informacja dyrektora przedszkola dotycząca działania przedszkola w okresie wakacji

Informacja dyrektora przedszkola dotycząca działania przedszkola w okresie wakacji

Dyrektor Samorządowego Przedszkola

w Ćmielowie informuje,

że z dniem 3 sierpnia 2020 roku placówka planuje wznowić działalność dla dzieci z zadeklarowaną chęcią powrotu /w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących oraz rodziców samotnie wychowujących dziecko i pracujących/

Przedszkole będzie czynne od 7.00 do 15.00

Prosimy o zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny – na adres mailowy przedszkolecmielow@onet.pl lub

telefonicznie 15 86 12 015 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 13.00 /zgłoszenia do 30 lipca 2020 r./

W załączeniu Deklaracja o zapoznaniu się z treścią Procedur, Oświadczenie rodzica/ opiekuna, klauzula Rodo do wypełnienia przez rodzica oraz procedura bezpieczeństwa Covid-19 do zapoznania.

Link do w/w plików : Oświadczenie / Deklaracja na VIII 2020

CO RODZICE POWINNI WIEDZIEĆ PRZED PRZYSŁANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA WAKACYJNY DYŻUR

Uwzględnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia:

1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zmierzyć temperaturę.

3. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Należy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

5. Regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny: nie podawanie rąk na przywitanie, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, zasłanianie twarzy podczas kichania, czy kaszlu, częste mycie rąk wodą z mydłem.

6. W przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania przez dzieci nosa i ust, natomiast rodzic wchodzący do przedsionka przedszkola– przekazujący dziecko opiekunce lub woźnej – ma mieć zapewnioną ochronę ust i nosa.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie w związku z wystąpieniem COVID-19:

1. Do przedsionka przedszkola wpuszczane jest tylko jedno dziecko.

2. Rodzic /opiekun prawny przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki – nauczyciela lub przez pomoc nauczyciela grupy.

3. Pracownik pomaga dziecku w szatni, zaprowadza je do łazienki w celu umycia rąk, gdzie opiekę przejmuje dyżurujący nauczyciel, której zabiera dziecko do sali zajęć.

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o późniejszą informację zwrotną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.

5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/ osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

6. Opuszczając placówkę dziecko doprowadzane jest przez pracownika do rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych!

Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą wypełnionego oświadczenia i podpisanej deklaracji o zapoznaniu i przestrzeganiu Procedur organizacji i opieki w Samorządowym Przedszkolu w Ćmielowie oraz z Procedurą na wypadek zakażenia COVID – 19!

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Rodzic czeka z dzieckiem na pojawienie się pracownika przedszkola.

2. Rodzic zaopatrzony jest w maseczkę ochronną i rękawiczki.

3. W przypadku większej liczby rodziców w jednym czasie, należy zachować od siebie 1,5 metrową odległość.

4. Odbiór dziecka odbywa się na takich samych zasadach.

Skip to content