ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA -DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA:

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYMIENIONYCH

W PUNKCIE IV „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”

Dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Ćmielów Wniosek str.1
Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci Oświadczenie – załącznik
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub w stopniu niepełnosprawnościlub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz.721,z póź. zm.) – w postaci kopii poświadczonej z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Dziecko osoby (matki lub ojca ) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności
Dziecko osoby (matki lub ojca )samotnie wychowującej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu ( w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dzieckaoraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem- załącznik
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.11 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. Poz. 154 i 866)- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
Dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne – dotyczy dzieci 5- letnich. ————————-
Dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo Oświadczenie-załącznik

Dokumenty do pobrania w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola:

  • DEKLARACJA WOLI – Wypełniają rodzice/opiekunowie/ dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola (DEKLARACJA WOLI)
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA – wraz z Załącznikami 1,2,3- wypełniają rodzice/ opiekunowie/ dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy (wniosek)
  • załącznik nr 1 : zal_1
  • załącznik nr 2 : zal_2
  • załącznik nr 3 : zal_3
Skip to content